Stanovy

Stanovy

„Občanské sdružení Ze Severu“

 

Článek 1.

Název a sídlo

Občanské sdružení Ze Severu (dále jen „sdružení“). Německý ekvivalent jeho jména zní: Aus dem Norden.

Sídlo sdružení: Loubská 17, Děčín 13, 405 02.

 

Článek 2.

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

Článek 3.

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména

 • tematizace osobitého kulturního a sociálního dědictví severních Čech (zejména Ústeckého kraje) a jeho ochrana
 • starost o kvalitu života v Ústeckém kraji; dokumentace „malých“ dějin jednotlivců na pozadí „velkých“ dějin (oral history)
 • péče o památky, kulturní hodnoty a ráz urbanizované, industrializované i volné krajiny
 • ochrana přírody a krajiny, podpora udržitelného rozvoje života
 • tvorba kulturní platformy a zázemí pro individuální aktivity jednotlivců i skupin, spolupráce s jinými občanskými sdruženími, jejichž činnost je v souladu se stanovami o. s. Ze Severu.

Článek 4.

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména

 • pořádání kulturních akcí (výstav, přednášek, koncertů, výletů,  konferencí)
 • publikační činnost (webová prezentace, vydávání knih, sborníků, letáků)
 • animační programy
 • kooperace s jinými sdruženími a subjekty, která si kladou za cíl chránit kulturní dědictví  a přírodu severních Čech
 • další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze

 

Článek 5.

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné (tj. i elektronickou poštou, dále jen „písemné“) přihlášky výborem sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 hlasů členů výboru.

2. Člen sdružení má právo

 • účastnit se jednání členské schůze
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 • platit členské příspěvky

4. Členství ve sdružení zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení
 • úmrtím člena sdružení
 • zánikem sdružení
 • ztrátou způsobilosti k právním úkonům
 • nezaplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě
 • vyloučením člena sdružení výborem, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy. K vyloučení člena sdružení je zapotřebí 2/3 hlasů členů výboru

5. Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení. Výše členských příspěvků nesmí být měněna častěji jak jednou ročně. Na výjimce z tohoto pravidla se může mimořádně shodnout členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Článek 6.

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze
 • výbor

 

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
 • zvolila výbor sdružení, případně jej odvolala
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý kalendářní rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
 • zvolila čestné členy sdružení
 • rozhodla o zániku sdružení

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. A to nejméně 7 dnů před datem jejího konání. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádají písemně alespoň dvě třetiny členů sdružení.

Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.

 

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou. Kandidáta na člena výboru navrhuje písemně členské schůzi jiný člen sdružení. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů sdružení. Člen výboru může být z výboru odvolán, hlasuje-li pro to nadpoloviční většina přítomných členů sdružení. Hlasování je tajné a každý ze členů sdružení může hlasovat maximálně pro tři kandidáty v případě, že se volí celý výbor. Volí-li se jen část členů výboru, je možné hlasovat pro jednoho, či dva kandidáty.  V případě, že do výboru kandidují více jak tři členové sdružení, je zvolen ten kandidát , který při volbě obdrží více jak nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů sdružení. V případě, že není takto zvolen potřebný počet členů výboru, postupují ostatní neúspěšní kandidáti do druhého kola. V tomto kole jsou členy výboru zvoleni ti kandidáti, kteří se umístí na prvním, popřípadě i druhém místě v závislosti na tom, kolik členů výboru je třeba dovolit.

3. Funkční období člena výboru je tři roky. Člen sdružení může být zvolen členem výboru opětovně.

4. Členství ve výboru vzniká dnem následujícím po dni zvolení.

5. Členství ve výboru zaniká:

 • uplynutím funkčního období
 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje z výboru sdružení
 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení
 • úmrtím člena sdružení
 • ztrátou způsobilosti k právním úkonům
 • zánikem sdružení
 • odvoláním člena výboru členskou schůzí

6. Sníží-li se počet členů výboru na jednoho, je tento povinen svolat mimořádnou členskou chůzi, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy k této situaci došlo. Tato mimořádná schůze zvolí nejméně jednoho dalšího člena výboru.

 

Článek 7.

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

 

Článek 8.

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

 

Článek 9.

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.


xxxx